Wim Botha, Padiglione Sud Africa. 
Biennale di Venezia. 2013